Prostor Vrela Bosne predstavlja izvorišni dio rijeke Bosne, smješten jugozapadno od grada Sarajeva, ispod obronaka planina Igmana i Bjelašnice. Područje Vrela Bosne uvijek se razmatralo kao cjeloviti dio prostora Ilidža - Vrelo Bosne - Stojčevac, jer je svojim prirodnim i kulturnohistorijskim vrijednostima ovaj prostor neodvojivo povezan. I prema stvorenim vrijednostima ovo područje predstavlja cjelinu, posebno sa aspekta turizma, banjskog liječenja i rekreacije.

Trebević je od davnina predstavljao glavno izletište Sarajlija. Povoljan geografski položaj, nadmorska visina, blaga klima i prirodne ljepote usadili su se u srca zaljubljenika u prirodu još od doba Austro-Ugarske koja je prepoznala potencijal područja i počela ga modifikovati u izletište. Trend razvoja Trebevića nastavio se sve do Drugog svjetskog rata kada naglo prestaje, a nastavlja se nakon 1945. godine, posebno nakon izgradnje trebevićke žičare. Trebević od 1954. godine ima određeni karakter pravne zaštite i to u kategoriji park – šuma. Sa sarajevskim mahalama na svojim padinama predstavlja jedinstven sklad urbanog i prirodnog.

Kad se iz doline rijeke Ljubine magistralnom cestom Sarajevo - Tuzla popne za kojih 150 metara nadmorske visine, putnik se nađe na početku prostrane Nišićke visoravni. Prema zapadu i sjeveru pružaju se valovite planinske livade, a prema jugu i istoku velike i guste šume. Na nekoliko mjesta pojavljuju se i stjenoviti krečnjački grebeni, koji cijelom pejzažu daju obilježja jedinstvene prirodne cjeline. Zaštićeni pejzaž "Bijambare" obuhvata površinu od 497 ha i ustanovljen je u cilju očuvanja pejzaža, naučnog istraživanja, ekološke edukacije i vaspitanja, te rekreacije i turizma.

Vodopad Skakavac je visine 98 m i smješten je u pejzažu izuzetne ljepote. Na osnovu provedenih istraživanja, te prikupljenog velikog broja informacija o prostornoj i vremenskoj organizaciji biocenoza i ekosistema, veoma specifične orografije,geoloških i hidroloških vrijednosti, visokog stepena biološke raznolikosti, endemičnosti i reliktnosti vrsta biljaka, gljiva i životinja, izrađena su dva elaborata i to: "Valorizacija prirodnih vrijednosti područja Skakavac",čiji je nosilac Centar za ekologiju i prirodne resurse Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (februar 2001. godine) i "Separat zaštite šireg prostornog obuhvata Skakavac", nosilac izrade je Kantonalni zavod za zaštitu kulturnohistorijskog i prirodnog naslijeđa, Sarajevo (juni 2001. godine). Pomenuti elaborati su bili osnova za donošenje Odluke o proglašenju šireg podrucja vodopada «Skakavac», spomenikom prirode.

Nemoguće je povući granicu između Bentbaše i Sarajeva, onu stvarnu, materijalnu, kao i onu nevidljivu, u sjećanju. Razlog je krajnje jednostavan: ta granica ne postoji! Sarajevo i Bentbaša su neodvojive stvari, potpuno srasle i urasle jedna u drugu. Kad kažeš Bentbaša, misliš na Sarajevo i obrnuto. Od samih početaka vuku jedno drugo kao složna porodica, u sevdalinkama i pop-pjesmama, u usmenim i savremenim pričama.

Bentbaša predstavlja jedinstven spoj prirodnih i kulturno-historijskih vrijednosti, s recimo 169 biljnih vrsta, a jedan od fantazmagoričnih podataka jest da su na njenom području zabilježene 134 vrste dnevnih leptira. Među kulturno-historijskim vrijednostima izdvaja se Kozija ćuprija, početak i kraj Sarajeva, zavisno da li ga putnik, Sarajlija ili stranac, s nostalgijom napušta ili s radošću u njega ulazi

Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja registrovana je 5. februara 2010. godine i svoj rad definiše na osnovu Planova upravljanja za zaštićena područja.Javna ustanova obuhvata sljedeća zaštićena područja: Spomenik prirode "Vrelo Bosne", Spomenik prirode "Skakavac", Zaštićeni pejzaž "Bentbaša", Zaštićeni pejzaž "Trebević" i Zaštićeni pejzaž "Bijambare". Zadaci Javne ustanove su zaštita i očuvanje izvornih prirodnih vrijednosti (geoloških, hidroloških, bioloških) i ambijentalne raznolikosti, kao i obezbjeđivanje nesmetanog odvijanja prirodnih procesa, te nadzor nad provođenjem uslova i mjera zaštite na zaštićenim područjima.

1
2
3
4
5
6

Novosti

19.11.2021

U četvrtak, 18. novembra 2021. godine, počela je sječa oboljelih stabala i visokih panjeva platana u Velikoj aleji. Za sanaciju je zaduženo ovlašteno preduzeće KJKP „Park“ d.o.o. Sarajevo.

15.11.2021

U organizaciji Centra za poslovnu edukaciju iz Sarajeva, 10. i 11. novembra, u hotelu „Hills“, održana je radionica pod nazivom „Praktična primjena i pisanje projekata kroz EU fondove“.

12.11.2021

U sklopu  novembarske akcije masovnog pošumljavanja u Kantonu Sarajevo, 11. novembra su uposlenici KJU za zaštićena prirodna područja, zajedno sa studentima Internacionalnog Burč univerziteta iz Sarajeva, zasadili 4.000 sadnica bijelog bora na Grdonju.

Obavještenja

24.11.2021

Svim građanima Bosne i Hercegovine sretan 25. novembar, Dan državnosti, želi Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja.

23.11.2021

Put od vidikovca do Pitinih stijena trenutno nije u funkciji zbog odrona stijene.