You are here

Početna » Preuzimanja

Interni akti Ustanove

Pravilnici
Pravilnik o postupku prijema u radni odnos u KJU za zaštićena prirodna područja Interni dokument Preuzmi
Pravilnik o korištenju i upotrebi fiksnih i mobilnih telefona u službene svrhe u KJU za zaštićena prirodna područja Interni dokument Preuzmi
Pravilnik o kontroli nad prodajom ulaznica i karti u zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo Interni dokument Preuzmi
Pravilnik o rukovanju gotovim novcem Interni dokument Preuzmi
Pravilnik o postupku naplate potraživanja Interni dokument Preuzmi
Poslovnik o radu Nadzornog odbora Interni dokument Preuzmi
Poslovnik o radu Upravnog odbora Interni dokument Preuzmi
Pravilnik o provođenju procedure prijema u radni odnos u KJU za zaštićena prirodna područja Interni dokument Preuzmi
Pravilnik o sukobu interesa Interni dokument Preuzmi
Pravilnik o radu Interni dokument Preuzmi
Pravilnik o postupku direktnog sporazuma Interni dokument Preuzmi
Pravila KJUZPP Interni dokument Preuzmi
Pravilnik o korištenju vlastitih prihoda Interni dokument Preuzmi
Pravilnik o arhivskom poslovanju Interni dokument Preuzmi
Pravilnik o kancelarijskom poslovanju Interni dokument Preuzmi
Pravilnik o zaštiti poslovnih tajni Interni dokument Preuzmi
Pravilnik o zaštiti od požara Interni dokument Preuzmi
Pravilnik o zaštiti na radu Interni dokument Preuzmi
Pravilnik o čuvanju i upotrebi pečata KJU ZPP Interni dokument Preuzmi
Odluke
Odluka o utvrđivanju Dopune Plana nabavke robe, usluga i radova KJU za zaštićena prirodna područja za 2021. 5.dio Interni dokument Preuzmi

Stranice