You are here

Početak » Nabavke

Javne nabavke

Ukupno 317
E.g., 22.01.2020
E.g., 22.01.2020
E.g., 22.01.2020
E.g., 22.01.2020
E.g., 22.01.2020
E.g., 22.01.2020
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ugovor o vršenju usluge izrade idejnog rješenja projekta osvjetljenja (rasvjete) pećina na području Zaštićenog pejzaža "Bijambare" ZPPKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.06.2019 1800,00 1800,00 EDECO Group d.o.o. Sarajevo
Odluka o izboru ponuđača za izradu idejnog rješenja projekta osvjetljenja (rasvjete) pećina na području Zaštićenog pejzaža "Bijambare" ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.06.2019 1800,00
Ugovor o vršenju usluga obilježavanja granica na području Zaštićenog pejzaža "Bijambare" ZPPKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.05.2019 6656,13 6656,13 WALD-PROJEKT d.o.o. Bosanska Krupa
Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga obilježavanja granica na području Zaštićenog pejzaža "Bentbaša" ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.05.2019 6656,13
Ugovor o vršenju usluga izrade projekta vertikalne i horizontalne saobraćajne signalizacije na području Zaštićenog pejzaža "Trebević" ZPPKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2019 3486,60 3486,60 ARTING BH d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci i isporuci kancelarijskog materijala i tonera ZPPKS Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.05.2019 7289,10 7289,10 EXCLUSIVE d.o.o. Zenica
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku kancelarijskog materijala i tonera ZPPKS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.04.2019 7289,10
Ugovor o vršenju usluga inventarizacije gljiva na području Zaštićenog pejzaža "Bijambare" ZPPKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.04.2019 4000,00 4000,00 Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine
Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga procjene zdravstvenog stanja šuma u zaštićenim prirodnim područjima Kantona Sarajevo ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.05.2019 6996,60
Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga inventarizacije gljiva na području Zaštićenog pejzaža "Bijambare" ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.04.2019 4000,00
Obavještenje o nabavci i isporuci ulaznica, karti, štampanog i ostalog promotivnog materijala ZPPKS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.04.2019
Odluka o dopuni Plana nabavke robe, usluga i radova Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja za 2019. godinu ZPPKS Plan nabavki 19.03.2019
Ugovor o vršenju usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na zaštićenim prirodnim područjima ZPPKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.04.2019 2486,02 2486,02 DERATIZER d.o.o. Sarajevo
Obavještenje o nabavci i isporuci kancelarijskog materijala i tonera ZPPKS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.04.2019
Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.04.2019 2486,02
Odluka o izboru ponuđača za nabavku i isporuku feromonskih preparata za zaštitu šuma ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.03.2019 1811,16
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za vršenje usluga identifikacije tipova staništa i vrsta 2000 NATURA s pratećim GIS podlogama u zaštićenim prirodnim područjima Kantona Sarajevo ZPPKS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.02.2019 14157,00
Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga uzimanja uzoraka i ispitivanja otpadnih voda iz bioprečistača - monitoring otpadnih voda ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.02.2019 702,00
Ugovor o nabavci i isporuci GPS uređaja ZPPKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.02.2019 5733,00 5733,00 GAUS d.o.o. Tuzla
Odluka o izboru ponuđača za nabavku i isporuku GPS uređaja ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.02.2019 5733,00
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku nafte, naftnih derivata, auto-guma i akumulatora ZPPKS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.01.2019 22086,55
Odluka o nastavku postupka javne nabavke identifikacije tipova staništa i vrsta 2000 NATURA s pratećim GIS podlogama u zaštićenim prirodnim područjima Kantona Sarajevo ZPPKS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.01.2019
Obavještenje o nabavci i isporuci nafte, naftnih derivata, auto-guma i akumulatora ZPPKS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.01.2019
Odluka o utvrđivanju Plana nabavke robe, usluga i radova Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja za 2019. godinu ZPPKS Plan nabavki 31.12.2018
Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga osiguranja imovine od rizika požara i nekih drugih rizika te rizika provalne krađe i razbojstva ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.12.2018 1025,21
Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga kolektivnog osiguranja uposlenika ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.12.2018 1800,00
Ugovor o vršenju usluga testiranja i monitoringa klimatskih uslova pećina sa istraživanjem pećinskog biodiverziteta na području ZP "Bijambare" ZPPKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2018 7020,00 7020,00 DVOKUT pro d.o.o. Sarajevo
Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga testiranja i monitoringa klimatskih uslova pećina sa istraživanjem pećinskog biodiverziteta na području ZP "Bijambare" ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.12.2018 7020,00
Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga edukacije uposlenika u mirnom rješavanju konflikta ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.12.2018 1515,00
Ugovor o nabavci, isporuci i instaliranju kompjuterske opreme i telefonske centrale ZPPKS Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.12.2018 13118,97 13118,97 ALDA d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci ljetnih službenih uniformi, HTZ opreme i ostale zaštitne opreme ZPPKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2018 5880,42 5880,42 Uslužnost d.o.o. Sarajevo
Odluka o izboru ponuđača za nabavku ljetnih službenih uniformi, HTZ opreme i ostale zaštitne opreme ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.12.2018 5880,42
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku, isporuku i instaliranje kompjuterske opreme i telefonske centrale ZPPKS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.12.2018 13118,97
Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga izrade Elaborata o detaljnoj inventarizaciji postojeće vegetacije u svrhu osnivanja Planinske botaničke bašte "Trebević" ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.12.2018 3510,00
Ispravka obavještenje o nabavci, isporuci i instaliranju kompjuterske opreme i telefonske centrale ZPPKS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.12.2018
Obavještenje o nabavci, isporuci i instaliranju kompjuterske opreme i telefonske centrale ZPPKS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.12.2018
Obavještenje o vršenju usluga identifikacije tipova staništa i vrsta 2000 NATURA s pratećim GIS podlogama u zaštićenim prirodnim područjima Kantona Sarajevo ZPPKS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.12.2018
Revidirani Plan nabavke robe, usluga i radova Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja za 2018. godinu ZPPKS Plan nabavki 28.11.2018
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabavke robe, usluga i radova Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja za 2018. godinu ZPPKS Plan nabavki 28.11.2018
Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga izrade elaborata rekonstrukcije, konzervacije i revitalizacije srednjovjekovne nekropole stećaka, arheoloških ostataka srednjovjekovnog grada Luke i starog muslimanskog mezarja ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.11.2018
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga za izradu elaborata o detaljnoj inventarizaciji postojeće vegetacije u svrhu osnivanja Planinske botaničke bašte Trebević ZPPKS Plan nabavki 05.11.2018
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke za izradu elaborata rekonstrukcije, konzervacije i revitalizacije nekropole stećaka, arheoloških ostataka srednjovjekovnog grada Luke i muslimanskog mezarja na području Spomenika prirode "Skakavac" ZPPKS Plan nabavki 20.11.2018
Odluka o izboru ponuđača za nabavku i isporuku motokultivatora ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.11.2018 3576,69
Ugovor o nabavci i isporuci motokultivatora ZPPKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.11.2018 3576,69 BOSŠUMČAJ d.o.o. Sarajevo
Odluka o poništenju postupka javne nabavke radova izgradnje javne česme i javnog mokrog čvora na lokalitetu Ravne - Zaštićeni pejzaž "Trebević" s nabavkom, transportom te ugradnjom uređaja za prečišćavanje otpadnih voda ZPPKS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.11.2018
Ugovor o izvođenju radova adaptacije poslovnice na području Spomenika prirode "Vrelo Bosne" ZPPKS Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 05.11.2018 24633,85 24633,85 INTERMING d.o.o. Sarajevo
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke motokultivatora ZPPKS Plan nabavki 30.10.2018
Odluka o izboru ponuđača za izvođenje radova na adaptaciji zgrade poslovnice na području Spomenika prirode "Vrelo Bosne" ZPPKS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.10.2018 24633,85
Obavještenje o izvođenju radova izgradnje javne česme i javnog mokrog čvora na lokalitatu Ravne - Zaštićeni pejzaž "Trebević"s nabavkom, transportom te ugradnjom uređaja za prečišćavanje otpadnih voda ZPPKS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.10.2018
Odluka o poništenju postupka javne nabavke radova izgradnje javne česme i javnog mokrog čvora na lokalitetu Ravne - ZP "Trebević" s nabavkom, transportom te ugradnjom uređaja za prečišćavanje otpadnih voda ZPPKS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.10.2018
Ukupno po stranici 135.797,70 85.680,78 82.104,09

Stranice