You are here

Početak » Nabavke

Javne nabavke

Ukupno 306
E.g., 13.12.2019
E.g., 13.12.2019
E.g., 13.12.2019
E.g., 13.12.2019
E.g., 13.12.2019
E.g., 13.12.2019
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Odluka o izboru ponuđača za izvođenje radova čišćenja površina u cilju pripreme terena za osnivanje Planinske botaničke bašte Trebević ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.08.2018 7020,00
Obavještenje o izvođenju radova na izgradnji javne česme i javnog mokrog čvora na lokalitetu Ravne-Zaštićeni pejzaž "Trebević" s nabavkom, transportom i ugradnjom uređaja za prečišćavanje otpadnih voda ZPPKS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 16.08.2018
Ugovor o vršenju usluga izrade ažurne geodetske podloge za osnivanje Planinske botaničke bašte na području ZP "Trebević" ZPPKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.08.2018 1638,00 1638,00 VYKON d.o.o. Sarajevo
Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga izrade ažurne geodetske podloge za osnivanje planinske botaničke bašte na području ZP "Trebević" ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.08.2018 1638,00
Obavještenje o nabavci, isporuci i ugradnji/montaži drvenog mobilijara za zaštićena prirodna područja i zamjena drvne konstrukcije na mostovima na području Spomenika prirode "Vrelo Bosne" ZPPKS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.07.2018
Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga hortikulturnih radova sa nabavkom sadnog materijala ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.07.2018 6201,00
Ugovor o pružanju zdravstvenih usluga ZPPKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.06.2018 1224,00 JU "Dom zdravlja" Kantona Sarajevo
Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga monitoringa zemljišta zaštićenih prirodnih područja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.06.2018 5580,00
Odluka o izboru ponuđača za izvođenje radova na postavljanju sigurnosne bankine na putnoj komunikaciji Sarajevo-Olovo, na parking-prostoru u obuhvatu ZP "Bijambare" Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.06.2018 6666,08
Odluka o dopunama Plana nabavke robe, usluga i radova Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja za 2018. godinu Plan nabavki 27.06.2018
Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga sistematskog pregleda radnika KJU za zaštićena prirodna područja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.06.2018 1224,00
Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga obilježavanja granica na području SP "Skakavac" Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.06.2018 6774,30
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku karti, ulaznica, štampanog te ostalog promotivnog materijala Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.06.2018 20774,78
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na rasvjeti šetnice na području ZP "Bijambare" I faza Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.06.2018 49139,75
Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluge reparacije i servisa turističkog voza na elektro pogon Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.06.2018 3451,50
Ugovor o vršenju usluge reparacije i servisa turističkog voza na elektro pogon Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.06.2018 3451,50 3451,50 ASPO RAIL d.o.o. Sarajevo
Odluka o poništenju postupka javne nabavke u predmetu nabavke i isporuke kosilica, trimera, motornih pila i ostale opreme Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.05.2018
Obavještenje o izvođenju radova na rasvjeti šetnice na području ZP "Bijambare" I faza Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.05.2018
Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga izrade izvedbenog projekta "Planinska botanička bašta" u okviru ZP "Trebević" Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.05.2018 9360,00
Obavještenje o nabavci i isporuci ulaznica, karti, te štampanog i ostalog promotivnog materijala Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.05.2018
Odluka o poništenju postupka nabavke u predmetu izvođenja radova rasvjete šetnice na području Zaštićenog pejzaža "Bijambare" Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.05.2018
Obavještenje o vršenju usluge izrade Izvedbenog projekta "Planinska botanička bašta" u okviru Zaštićenog pejzaža "Trebević" Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.05.2018
Obavještenje o nabavci i isporuci tonera i kancelarijskog materijala Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.04.2018
Ugovor o izvođenju radova sanacije javnog toaleta na području SP "Vrelo Bosne" te postavljanje pristupne rampe za invalidna lica Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.03.2018 13867,78 13867,78 SELA d.o.o. Sarajevo
Ugovor o vršenju usluga mikrobioloških, fizičko-hemijskih analiza vode za piće sa uzorkovanjem i konrole rezidualnog hlora na zaštićenim prirodnim područjima (ZP "Bijambare", ZP "Bentbaša", SP "Skakavac") Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.04.2018 1310,00 1310,00 JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo
Ugovor o vršenju usluga procjene zdravstvenog stanja šuma u zaštićenim prirodnim područjima KS-a Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.04.2018 6973,20 6973,20 Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Odluka o izboru ponuđača za izvođenje radova na postavljanju pristupne radnje za invalidna lica i sanaciju javnog toaleta na području SP "Vrelo Bosne" Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.03.2018 13867,78
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku kosilica, motornih pila, trimera i druge opreme Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.03.2018 5850,00
Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga procjene zdravstvenog stanja šuma u zaštićenim prirodnim područjima KS-a Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.04.2018 6973,20
Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga mikrobioloških, fizičko-hemijskih analiza vode sa uzorkovanjem te analize rezidualnog hlora na zaštićenim prirodnim područjima Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.04.2018 1310,00
Ugovor o nabavci i isporuci telemetrijskih ogrlica Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 07.08.2017 16514,55 16514,55 ASPO RAIL d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci, isporuci i instaliranju kompjuterske i fotografske opreme Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 07.08.2017 6581,25 6581,25 ASPO RAIL d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci, isporuci i ugradnji GSM komunikatora (Alarmnog sistema) za humanu klopku za medvjede Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.08.2017 3097,93 3097,93 PRO Team agencija za tehničku zaštitu ljudi i imovine Sarajevo
Ugovor o nabavci hranilica za životinje s uslugama postavljanja i održavanja te nabavci i isporuci mamaca Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.08.2017 3400,00 3400,00 Lovačko udruženje Sarajevo
Ugovor o nabavci, isporuci i ugradnji dječijeg igrališta i urbanog mobilijara na zaštićenim prirodnim područjima Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 11.08.2017 17715,08 17715,08 BABEL d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci, isporuci i ugradnji šumskog mobilijara Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 18.07.2017 29456,29 29456,29 KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo
Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji pješačke staze "Pod vodopad Skakavac" Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.08.2017 55687,42 55687,42 TB Inženjering d.o.o. Breza
Ugovor o vršenju stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji pješačke staze "Pod vodopad Skakavac" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.08.2017 1113,75 1113,75 PRONASA d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci i isporuci traktorske četke za čišćenje cesta, pločnika, staza Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 21.07.2017 8061,30 8061,30 DRR AUTO d.o.o. Kiseljak
Ugovor o vršenju usluga monitoringa otpadnih voda na zaštićenim područjima (ZP "Bijambare" i SP "Vrelo Bosne") Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.06.2017 936,00 936,00 DVOKUT PRO d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci i isporuci robe - lančane motorne pile i trimera za živu ogradu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.07.2017 1364,22 1364,22 Bosšumčaj d.o.o. Čajniče
Ugovor o nabavci i isporuci ulaznica, karti, štampanog i ostalog promotivnog materijala Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.06.2017 19246,62 19246,62 Svjetlost BH print d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci i isporuci humanih klopki za medvjede Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.08.2017 2808,00 2808,00 Bosna Vet d.o.o. Zenica
Ugovor o vršenju usluga izrade glavnog projekta rasvjete šetnice na području ZP "Bijambare" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.06.2017 6844,50 6844,50 Argentaria d.o.o. Sarajevo
Ugovor o izvođenju radova na sanaciji udarnih rupa i prokopa na području ZP "Trebević" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2017 5256,81 5256,81 KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo
Ugovor o vršenju usluga izrade glavnog projekta rekonstrukcije pješačke staze "Pod vodopad Skakavac" i idejnog projekta za izradu javnog WC-a i česme na području ZP "Trebević" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.04.2017 6867,90 6867,90 Pronasa d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci i isporuci kancelarijskog materijala i tonera Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 02.06.2017 5143,66 5143,66 R&S d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci i isporuci robe - feromona za primamljivanje šestozubog i osmozubog smrčinog potkornjaka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.04.2017 1020,24 1020,24 GRUBE d.o.o. Banja Luka
Ugovor o vršenju usluga procjene zdravstvenog stanja šuma u zaštićenim prirodnim područjima Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.04.2017 4680,00 4680,00 Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Ugovor o nabavci, isporuci i montaži robe - kompresora za biološki uređaj i postavljanje ormarice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.04.2017 1666,14 1666,14 Regeneracija d.o.o.
Ukupno po stranici 145.830,39 225.926,14 224.702,14

Stranice