You are here

Početna » Skakavac

Skakavac

Vodopad Skakavac je visine 98 m i smješten je u pejzažu izuzetne ljepote. Na osnovu provedenih istraživanja, te prikupljenog velikog broja informacija o prostornoj i vremenskoj organizaciji biocenoza i ekosistema, veoma specifične orografije,geoloških i hidroloških vrijednosti, visokog stepena biološke raznolikosti, endemičnosti i reliktnosti vrsta biljaka, gljiva i životinja, izrađena su dva elaborata i to: "Valorizacija prirodnih vrijednosti područja Skakavac",čiji je nosilac Centar za ekologiju i prirodne resurse Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (februar 2001. godine) i "Separat zaštite šireg prostornog obuhvata Skakavac", nosilac izrade je Kantonalni zavod za zaštitu kulturnohistorijskog i prirodnog naslijeđa, Sarajevo (juni 2001. godine). Pomenuti elaborati su bili osnova za donošenje Odluke o proglašenju šireg podrucja vodopada «Skakavac», spomenikom prirode,("Sl. novine Kantona Sarajevo", broj 10/02), odnosno njegovog uključenja u III kategoriju zaštićenih područja, koje je uz uvažavanje kriterija IUCN–a, kao i po kategorizaciji zaštićenih područja utvrđenih Zakonom o zaštiti prirode Federacije Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH" 33/03), ustanovljeno u svrhu očuvanja specifičnih prirodnih obilježja. Odluka o proglašenju šireg područja vodopada "Skakavac" spomenikom prirode je donesena na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 25.4.2002. godine. Odlukom su definisane granice obuhvata, ukupna površina obuhvata (1430,70 ha), zoniranje prostora (zavisno od stepena zaštite utvrđene su tri zaštitne zone), mjere zaštite, kao i korištenje i upravljanje ovim prostorom.